ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

София, септември 2019 г.

Настоящите правила уреждат организацията и провеждането на втори етап на националната програма „По-здрави деца“ през учебната 2019-2020 г., която се осъществява на територията на Република България.

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

„По-здрави деца“ (наричана по-долу „Програмата“) е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 („Нестле България“) с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации. Инициативата стартира през 2012 г, като обхваща училища и детски градини. През учебната 2018/2019 година в Програмата се включиха 12 841 деца от 125 учебни заведения в цялата страна.

Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци, като по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот. Уроците са насочени както към учениците, така и към техните учители. Програмата обхваща 6 модула: Консумирай разнообразна и питателна храна, Контролирай порциите си, Избери водата, Движи се и играй активно, Наслади се на храната заедно с други и Играй активно със своя домашен любимец, които се фокусират върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в Програмата имат всички детски градини и училища на територията на Република България, които фигурират в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерство на образованието и науката, и в които се обучават деца от 3 до 10 годишна възраст, включително. В изпълнението на активностите, посочени в т. III. 3 по-долу, имат право да участват деца от 3 до 10 годишна възраст, обучаващи се в съответната детска градина и учебно заведение.

 1. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

За да вземе участие в Програмата, всяко училище и детска градина трябва да изпълнят следните стъпки:

 1. Заявка за участие

До 13-ти септември 2019г. всички училища/ детски градини ще получат по имейл (чрез съответното Регионално управление на образованието („РУО“) или Община) форма за заявка за участие, Правила за участие в програмата „По-здрави деца“, образец на Декларация за информирано съгласие родител/настойник и Декларация за авторство. Директорът на училището/ детската градина изпраща по имейл до healthierkids@apraagency.com с копие до съответното РУО/ Община, но не по-късно от 15.03.2020 г., следните документи:

 • сканирано копие на попълнената и подписаната форма „Заявка за участие“;
 • сканирани Декларации за съгласие от родител/настойник на всяко дете, което ще се включи в програмата.

Декларацията за съгласие се подписва от родителите на участващите деца и удостоверява тяхното съгласие децата им да участват в Програмата. Декларациите са неразделна част от документацията за участие в Програмата и трябва да бъдат изпратени на e-mail адрес: HealthierKids@apraagency.com. Преди подписването на декларациите, директорът на учебното заведение или упълномощено от него лице осведомяват родителите за настоящите Правила за организиране и провеждане на Програмата, запознават ги с активностите, в които техните деца ще участват, и им предоставят възможност да разгледат материалите, които са част от Програмата. Ако родителите имат въпроси относно Програмата, чиито отговор не може да бъде намерен в настоящите Правила, директорът на учебното заведение или упълномощен негов представител обобщава въпросите и ги изпраща на Организатора на e-mail адрес: HealthierKids@apraagency.com.

Първите 45 училища и 45 детски градини с най-голям процент участващи деца, които са изпратили документите по-горе, ще имат възможност да изпратят свои представители (учител и дете) да отпразнуват Международния ден на готвача заедно с професионалисти в областта и да се докоснат до магията на готвенето.

 1. Създаване на профил на училището/ детската градина

След изпращане на документите по т. III. 1, всяко училище/ детска градина ще получи по имейл уникално потребителско име и парола за достъп до сета от материали по Програмата, както и указания за сваляне на материалите от платформата.

 1. Активности първи етап (училища, които се включват за първи път в Програмата)

 

Дейност/ Модул

Видео

Индивидуална задача

Групова задача

Консумирай разнообразна и питателна храна

Видео с шеф Жоро Иванов;

 

Оцветете материала/ Нарисувайте

Попълнете материалите

Контролирай порциите си

Видео с проф. Дулева

Нарисувайте храните

Сглоби кутията и я напълни

Избери водата

Теория може да откриете в Книга за учителя преди урок 3

Игра с предоставени материали

Игра с предоставени материали

Движи се и играй активно

Видео с Тереза Маринова

Упражнения

Открий скритите съкровища

Наслади се на храната заедно с други

Видео с Евгени и Маруся Иванови

Написване на рецепта

Правене на плодови шишчета

Играй активно със своя домашен любимец

Видео с Асен Аролски

Въпроси и игри

Плакат

 

 1. Активности втори етап (училища, които са участвали в Програмата през 2018/2019 учебна година)

 

Дейност/ Модул

 Видео

 Задача

Консумирай разнообразна и питателна храна

Видео с шеф Жоро Иванов;

1ви – 2ри клас: Нашата градинка;

3ти – 4ти клас: Игра за пазаруване;

Контролирай порциите си

Видео с проф. Дулева

1ви – 4ти клас: Карта на откривателя;

Избери водата

 

1ви – 2ри клас: Водна игра;

3ти – 4ти клас: Водна математика;

Движи се и играй активно

Видео с Тереза Маринова

1ви – 4ти клас: Весела щафета;

Наслади се на храната заедно с други

Видео с Евгени и Маруся Иванови

1ви – 4ти клас: Вкусно разказче;

Играй активно със своя домашен любимец

Видео с Асен Аролски

Въпроси и игри

 

 1. Активности детски градини

 

Дейност/ Модул

 Видео

 Задача

Консумирай разнообразна и питателна храна

 Забавно видео;

 Във видеото;

Контролирай порциите си

 Забавно видео

 Във видеото;

Избери водата

 Забавно видео

 Във видеото;

Движи се и играй активно

 Забавно видео

 Във видеото;

Наслади се на храната заедно с други

 Забавно видео

 Във видеото;

Играй активно със своя домашен любимец

 

 

 

Описаните по - горе активности трябва да бъдат изпълнени до 15.04.2020 г., за да участва училището/ детската градина в конкурса за награден фонд за подобряване на материалната база в училището, както е описан по-долу. Всяка една активност е описана подробно в Книга за учителя/ Помагалото, които могат да бъдат свалени на адрес https://www.jiveiaktivno.bg след регистрация и получаване на персонална парола от училището/ детската градина. Вътре ще бъдат предоставени видеата и материалите във версии за печат, които да бъдат раздадени на всеки ученик от I-ви до IV-ти клас, включително.

 1. Разпространение на материалите

След като свали матиралите от https://www.jiveiaktivno.bg, секция „По-здрави деца“, всеки директор може свободно да определи как ще бъдат разпространени сред учителите/ класните ръководители, които ще вземат участие в Програмата. Възможностите за разпространение включват, но без да изчерпват, следните: чрез имейл, на електронен носител, на хартиен носител.

 1. Период за провеждане на уроците

Периодът за провеждане на активностите, описани  по-горе, е от 01.10.2019 г. до 15.04.2020 г. Всяко училище/ детска градина може да определи график за провеждане, който е съобразен с програмата на училището/ детската градина. Графикът на провеждане може да се различава за отделните класове и групи, които участват в Програмата.

 1. Отчет за изпълнени дейности

След изпълнение на активностите по т. III. 3. директорът изпращаща на имейл адрес healthierkids@apraagency.com с копие до съответното РУО, попълнена и подпечатана Техническа карта (част от материалите за сваляне).

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Като част от ангажимента за подобряване на хранителните навици и насърчаване на активния начин на живот в училище, през учебната 2019-2020 г. програма „По-здрави деца“ ще организира и проведе конкурс, в който да предостави награда за най-активните и отдадени училища и детски градини в страната. Целта на конкурса е да мотивира повече училища и детски градини да се включат в програмата и да допринесе за подобряване на материалната и спортно-техническа база на училищата.

Право на участие в конкурса имат всички учебни заведения на територията на Република България, които:

 • са заявили участие в Програма „По-здрави деца“ и са спазили условията по т. III;
 • са ангажирали минимум 25% от всички ученици/ деца от 3 до 10 годишна възраст вкл., обучаващи се в съответното учебно заведение, да вземат участие в изпълнението на активностите по Програмата;
 • са изпълнили всички етапи от 6-те модула по програмата преди 15 април 2020 г.;
 • са предоставили минимум една идея/проект за подобряване на материално-техническата база на училището;
 • са подали документи за участие в конкурса в срок, както е описано по-долу.

 

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда в три етапа.

 1. Подаване на документи за участие

Краен срок: 20.04.20 г.

Училището/ Детската градина трябва да заяви своето желание за участие в конкурса не по-късно от 20.04.2020 г. на e-mail адрес HealthierKids@apraagency.com.

Документите за участие в конкурса включват попълнена и подписана техническа карта и придружаващ снимков материал (заедно с подписани декларации за авторство), които описват класните и извънкласни дейности по програма „По-здрави деца“, които са извършени за периода 01.10.2019 г. – 15.04.2020 г. и които имат за цел да създадат трайни знания и навици за здравословен начин на живот у децата, и накратко разписана идея с това как биха продължили да насърчават децата да се хранят балансирано и да живеят активно.

Техническата карта представлява текстови документ, в който директорът на училището/ детската градина описва как са протекли дейностите, в които децата са участвали в периода 01.10.2019 г. – 15.04.2020 г. Също така техническата карта трябва да съдържа кратко разписана идея как биха продължили приложението на Програмата в рамките на учебното заведение и как биха използвали получената финансова награда.

Снимковият материал трябва да визуализира една дейност от задачите, в които участват децата от съответния клас или група, както следва:

•Уроци или занятия, проведени в клас/ група и имащи за цел да представят теоретично знание за балансираното хранене, количеството храна, консумацията на вода, физическата активност, споделеното време със семейството и грижата за домашните любимци на учениците по интересен и атрактивен за тях начин;

•Активностите, дадени за домашна работа или работа в клас в рамките на часа, имаща за цел да утвърди теоретичните знания на децата и/или да покаже усвояването на знания за важността на балансираното хранене, количеството храна, консумацията на вода, физическата активност, споделеното време със семейството и грижата за домашните любимци;

•Активностите, които показват практическото приложение на знанията придобити в рамките на учебния процес и участието на децата в активности, посветени на балансираното хранене, количеството храна, консумацията на вода, движението и физическата активност на учениците, споделеното време със семейството и грижата за домашния любимец.

•Използване на материалите по програмата, които ще са достъпни на адрес https://www.jiveiaktivno.com. Материалите също така могат да бъдат изпратени на училищата при поискване.

Снимковият материал трябва да бъде съобразен с желанията на родителите/ настойниците, които са обявени в Декларациите за информирано съгласие. Не се допуска изпращането на снимки с изображения на деца, чиито родители/ настойници не са дали съгласие те да бъдат фотографирани или заснемани по друг начин.

 1. Избор на финалисти

Период: 20.04.2020 г. - 01.05.2020 г.

Работна група (жури) с максимален брой от 7 члена, съставено от:

 • 1 представител на Програмата
 • 1 представител на МОН
 • По 1 представител от двете РУО с най-много участващи в конкурса училища
 • 1 представител на общината с най-много участващи в конкурса детски градини
 • 2ма посланици на Програмата

Журито ще подбере 10-те най-активни и отдадени училища и 10-те най-активни и отдадени детски градини, които са реализирали успешно дейностите сред своите възпитаници и техните родители.

Комплексното класиране се извършва на база на:

 • процентно съотношение между броя на всички деца от 3 до 10 годишна възраст, записани в съответното училище/ детска градина, и броя на участващите в Програмата деца от училището/ детската градина;
 • изпълнените дейности;
 • предоставена идея, с която биха продължили програмата в училището си и приложението на финансовата награда.

След този етап ще бъдат избрани 20 заведения за предучилищно и училищно образование, които ще преминат към следващата фаза.

 1. Финално събитие и избор на победител

Май 2020 г.

Във финалното събитие участват 10-те класирани училища и 10-те класирани детски градини, представлявани от своите директори или представител на училищното настоятелство.

По време на финалното събитие се представят мотивите за спечелване и постигнатите резултати по време на Програмата „По-здрави деца“ в рамките на 5 минути, идеята за продължаване на инициативата в съответното училище, както и приложението на финансовата награда.

Финалното събитие се провежда в присъствието на предварително обявено седемчленно жури, което включва:

•            1 представител на Програмата

•            1 представител на МОН

•            По 1 представител от двете РУО с най-много участващи в конкурса училища

•            1 представител на Общината с най-много участващи в конкурса детски градини

•            2ма посланици на Програмата

Конкретната дата и място на провеждане на финалното събитие се определя от Нестле България в качеството му на организатор на Програма „По-здрави деца“ и от партньорите на Програмата, не по-късно от 15 дни преди датата на неговото провеждане.

Организаторът или негов представител уведомява писмено началниците на регионалните инспекторати по образованието и директорите на училищата за определената дата и място не по-късно от 10 дни преди провеждането на финалното събитие.

V. НАГРАДЕН ФОНД

Наградите в конкурса се присъждат на най-добре представилите се по време на финалното събитие училища представляват:

  1. Финансиране на стойност 3 000 лв. (пример за разходване на средствата: освежаващ ремонт на столовата / физкултурен салон);
  2. Финансиране на стойност 2 000 лв. (пример за разходване на средствата: 2 баскетболни коша и 10 топки);
  3. Финансиране на стойност 1 000 лв. (пример за разходване на средствата: 2 волейболни мрежи и 10 топки)

 

Наградите в конкурса се присъждат на най-добре представилите се по време на финалното събитие детски градини представляват:

  1. Финансиране на стойност 3 000 лв. (пример за разходване на средствата: реновиране на общото помещение);
  2. Финансиране на стойност 2 000 лв. (пример за разходване на средствата: 10 топки и образователни игри);
  3. Финансиране на стойност 1 000 лв. (пример за разходване на средствата: образователни игри)

 

VII. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

Ръководството, координацията и контролът при организирането и провеждането на конкурса се осъществява съвместно от „Нестле България“АД и Министерство на образованието и науката.

Цялостната логистика и организация на финалното събитие се съблюдава и осъществява от Нестле България или от упълномощено от компанията лице (организация).

Дейностите се организират и провеждат от учителите със съдействието на комисиите от училищното настоятелство и детската градина, в съответствие с календара и съобразно учебната програма. Контролът се осъществява от директора на училището/ детската градина.

Финалното събитие се организира и провежда от Нестле България със съдействието на партньорите на програмата. След приключване на първия и втория етап от конкурса главното ръководство изпраща крайното класиране в МОН.

VIII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Разходите, свързани с организацията и провеждането на вътрешните дейности по т. III по-горе, включително принтирането на материалите, се осигуряват от училището/ детската градина. Организаторите могат да предоставят информационни или помощни материали, улесняващи провеждането на избраните дейности, при поискване. Разходите за възнаграждения на учители и помощен персонал, както и разходите за участието във финалното събитие, се осигуряват от учебното заведение.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Конкурсът се провежда съгласно настоящите Правила. Контестации по организационно-технически въпроси се подават до Организатора на Програмата, най-късно 20 дни преди финалното събитие на healthierkids@apraagency.com.