ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН АКТИВАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА „Нестле за по-здрави деца”

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1. Организатор на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ е „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление в гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 (наричан по-долу „Организатор“).

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОНЛАЙН АКТИВАЦИЯТА

2. Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ се провежда в периода от 20.09.2019 г. (10:00) до 30.04.2020 г. (23:59 часа) само на територията на Република България.

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3. Участник в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България и е родител или настойник на дете/ деца на възраст между 3 и 12 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи).

4. Участниците в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

6. Участието в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ не е обвързано с покупка на продукти.

 

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ОНЛАЙН АКТИВАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

7. Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ се провежда на платформата www.jiveiaktivno.bg.

8. Участниците трябва да изпълнят поне 3 от предоставените активности на www.jiveiaktivno.bg, които може да откриете във видеата за най-малките или в упражненията за по-големите. След това е необходимо да изпратите попълнена техническа карта, както и снимков материал на e-mail: healthierkids@apraagency.com до 30.04.2019 г.;

9. Всички лица, включили се в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ ще участват на лотариен принцип за различни награди, които са описани по-долу в настоящите правила. Всеки един участник има право да изпрати само една техническа карта и снимков материал.

10. С изпращането на техническата карта и снимков материал на e-mail: healthierkids@apraagency.com, всеки един участник декларира, че е запознат с официалните правила на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“. Участниците дават изричното си доброволно съгласие, техните технически карти, снимков материал и лични данни да бъдат споделени с организатора на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ и техния комуникационен партньор „АПРА“ ООД за неограничен период от време, без да са дължими възнаграждения както от Организатора, така и от неговия партньор  агенция „АПРА“ООД

  1. Не е позволено в техническите карти да се съдържат:
  • обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;
  •  споменаване на тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;
  • директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
  • съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения).
  • съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;

 

Нарушение на правилата изрично включва действия за:

(а) изпращане на повече от една техническа карта и снимков материал от едно и също лице за участие в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“;

(б) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“;

(в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

 

11. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всяка техническа карта, която според него не отговаря на условията на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“, без да дължи обяснение за това.

 

12. Ако в резултат на участието в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица от участник в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

 

 

РАЗДЕЛ V. НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

13. Наградите, които могат да бъдат спечелени, са следните:

 

  • 4 ваучера за семеен уикенд на стойност 250 лв. (двеста и петдесет лева)всеки един;
  • 10 комбинирани билета до 4 (четири) човека за целодневно посещение в Музейко;

 

14. На 04.05.2020 г. ще бъдат изтеглени 14 печеливши на случаен принцип чрез електронната платформа https://www.random.org/ и техните имена ще бъдат обявени на платформата www.jiveiaktivno.bg.

 

15. Печелившите ще трябва да дойдат до офиса на „Нестле България“АД ( гр.София, бул. “Европа” No 128), за да вземат своите награди в рамките на 2 седмици след обявяване на печелившите и  получаване на известие от Организатора чрез лично съобщение на e-mail адреса, от който е изпратена Техническата карта.

16. Организаторът запазва правото си да се свърже с печелившите чрез телефонно обаждане от страна на комуникационния партньор на организатора АПРА ООД, за да потвърди име и фамилия на печелившия.

17. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на лице различно от участника. При идване на място в офиса на „Нестле България“АД, всеки участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

 

РАЗДЕЛ VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

18. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквато и да е компенцасия, ако спечелилият не се е явил на упоменатото място в т.15 за получаване на наградата.

 

19. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

(а) Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на онлайн платформата www.jiveiaktivno.bg ;

(б) Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици.

 

20. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции и дисквалификация, както и след изтичане на срока на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ или по други подобни поводи.

 

21. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за изпращане на техническа карта или участие в онлайн активацията на програмата „Нестле за по-здрави деца“ поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет.

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОНЛАЙН АКТИВАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА „НЕСТЛЕ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

22. Краят на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ е 30.04.2020 г. до 23:59 часа.

Преди това Организаторът има право да прекрати Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ по всяко време, обявявайки това на платформата www.jiveiaktivno.com , включително и в случай, че настъпят масови злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“.

 

РАЗДЕЛ VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

23. „Нестле България“ АД – Организатор и  агенция „АПРА“ ООД обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

 

24. Изпращайки техническата карта на e-mail: healthierkids@apraagency.com за участие в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори личните си данни (име, фамилия, телефонен номер), с цел участие в тази инициатива, установяване на контакт с печелившите и получаване на награда.

 

25. По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт по време и в период от 3 (три) месеца след края на инициативата във връзка с нея.

 

26. Предоставените от участниците лични данни (име, фамилия, телефонен номер) ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Онлайн активация на Програмата „Нестле за по-здрави деца“.

 

27. Спечелилите участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат обявени на Facebook страницата на Нестле България (https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria/ ).

 

30. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни. За тази цел участникът изпраща лично съобщение във Facebook или на електронната поща на Организатора: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com.

 

31. Организаторът на Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ съхранява личните данни само за срока, необходим за провеждането на активацията, като отчита необходимостта от позоваване на данните в случай на въпроси или сигнали от участници в Онлайн активацията на програмата „Нестле за по-здрави деца“.

 

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ

 

32. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на Онлайн инициативата на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ на платформата www.jiveiaktivno.bg и на https://www.facebook.com/Nestle.Bulgaria/ .

 

34. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време. В случай, че участникът не е съгласен с Правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“.

 

35. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

 

36. Информация за Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ може да бъде получена и на телефон 02/ 981 41 90, безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа.

 

С участието си в Онлайн активацията на Програмата „Нестле за по-здрави деца“ участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Официални правила.